MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET

  • Jämställdhet betyder jämlikhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Det handlar om att alla oberoende av kön ska ha samma möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. Detta är en förutsättning för att kunna skapa ett hållbart samhälle.
    Jämställdhetsmålet innebär schysst fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället.
    Genom att inkludera och tillvarata kvinnor och flickors förmågor och kunskap kan fattigdomen minska och den ekonomiska tillväxten öka. Men för att detta ska kunna ske måste kvinnor över hela världen få samma möjligheter som män, det vill säga tillgång till utbildning, resurser och jobb. Idag tjänar kvinnor världen över ungefär 24 procent mindre i lön än män. Bara det räcker för att visa på hur läget ser ut när det kommer till jämställdhet idag.
    För att uppnå jämställdhet måste bland annat alla former av diskriminering av flickor och kvinnor upphöra. Allt våld mot kvinnor, inklusive människohandel och sexuellt utnyttjande, måste avskaffas. Kvinnor måste även få möjlighet och tillgång till att delta på lika villkor i alla beslutsnivåer i det politiska och offentliga livet. Kvinnor måste också få möjlighet att äga mark och andra former av egendom. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män när det kommer till hushållsarbete är ett hinder för kvinnor då det försvårar deras möjlighet att delta på arbetsmarknaden och detta måste förändras.
  • Kvinnor och flickor representerar hälften av världens befolkning och därmed hälften av dess potential. Jämställdhetsmålet ämnar att ta fasta på detta.

ALLA GLOBALA MÅL