MÅL 3 – HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

  • Idag lever människor över hela världen allt längre liv men trots det så finns det fortfarande stora utmaningar inom hälsa och välbefinnande.

    17 000 färre barn dör per dag idag jämför med 1990, men fortfarande dör mer än 6 miljoner barn innan de hinner fyller fem varje år. Mödradödligheten har sen 1990 minskat med nästan 50% men fortfarande dör kvinnor runt om i världen i samband med sin graviditet. Även globaliseringen innebär en ökad risk för spridning av olika smittor och sjukdomar. Därför är det viktigt att bland annat bekämpa antibiotikaresistens för att skydda människor från olika sjukdomar.

    Hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential. Därför vill man till 2030 bland annat minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn och säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Mål 3 syftar även till att utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och tropiska sjukdomar. Men det handlar inte bara om sjukdomar som är ovanliga för oss här i Sverige utan mål 3 behandlar även psykisk hälsa, att förebygga och behandla drog- och alkoholmissbruk och minska antalet dödsfall i trafikolyckor världen över.

  • Hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential. Därför behöver vi investera i hälsa. Genom att satsa på till exempel hälso- och sjukvårdssystem så återinvesterar vi i samhällets utveckling i stort. God hälsa och välbefinnande är en grundläggande rättighet.

ALLA GLOBALA MÅL