MÅL 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

  • Att skapa ett hållbart samhälle i en kontext av våld och krig är svårt. Därför ämnar mål 16 att skapa fredliga och inkluderande samhällen.
    Alla människor är lika värda och ska därför också ha lika tillgång till rättvisa och möjlighet att delta i samhället på lika grunder. Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling både på individuell nivå och på samhällsnivå. Att minska och bekämpa våld är därför en viktig del i arbetet för att uppnå de globala målen.

    Våld skapar inte bara fysisk smärta och lidande. Det raserar även tilliten både till andra människor och till samhället i stort. Att få leva i ett tryggt, säkert och inkluderande samhälle är en förutsättning för att kunna leva ett fritt liv och uppnå både sin egen potential men också för att samhället ska kunna utvecklas.

  • Mål 16 ämnar att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling och se till att alla har tillgång till rättvisa. Det handlar även om att bygga upp effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer.

ALLA GLOBALA MÅL