MÅL 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

  • En av vår tids största utmaningar är ett bekämpa klimatförändringarna. Men om vi lyckas har vi inte bara bekämpat den utmaningen men också bidragit till att bekämpa flera andra utmaningar i vår tid.
    Exempel på detta kan vi återse i till exempel mål 3, vi kunde läsa att klimatförändringarna leder till ökad vattenbrist, vilket kan leda till konflikter. Eller som vi såg under mål 1 – minska fattigdomen hos de människor som drabbas hårdast av olika former av naturkatastrofer. Syftet med mål 13 är att arbeta för att förbättra motståndskraften och anpassningen mot klimatförändringarna i alla länder. Det handlar också om att öka medvetenheten, förbättra utbildningen och den institutionella kapaciteten kring klimatfrågan.

    Så, vad beror klimatförändringarna på? Den största anledningen är den stora mängd av växthusgaser som släpps ut i luften varje dag. Växthusgaserna kommer ifrån hur vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Fossila bränslen består av kol, olja och naturgas och är icke förnybara energikällor. Som delmål i att bekämpa klimatförändringarna kommer FN arbeta för att lämpliga klimatåtgärder integreras i politik, strategier och planering i alla länder.

    Konsekvensen av den ökade mängden utsläpp är att vi riskerar höja jordens medeltemperatur. Ökar den med 2 grader eller mer kommer det att innebära allvarliga följder. Detta skulle påverka våra ekosystem, leda till havsförsurning, drabba den mänskliga säkerheten, påverka matproduktionen, vattentillgången, hälsan och öka risken för naturkatastrofer. Vår klimatpåverkan måste reduceras om vi någonsin ska kunna bekämpa fattigdom och ha en fortsatt hållbar utveckling.

  • Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Om vi inte bekämpar klimatförändringarna nu så riskerar vi att höja jordens medeltemperatur och det kan få allvarliga konsekvenser.

ALLA GLOBALA MÅL